Stichting Natuurbedrijf Akkerwaard

kaartje vogelakker kopieIn mei 2015 heeft de ANV Akkerwaard de Stichting Natuurbedrijf Akkerwaard opgericht. Aanleiding is dat de ANV een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met het Flevolandschap (FLS), om te komen tot een pachtrelatie voor het inrichten van een vogelakker. Een vogelakker is een robuuste kernkavel die de basis kan vormen voor een netwerk van agrarische natuur, waarbij boeren het beheer uitvoeren. De stichting natuurbedrijf akkerwaard pacht in 2015 een kavel van bijna 50 hectare van Flevolandschap, om daar met extensieve pioniernatuur een habitat voor akkervogels te creëren , met als topsoort de grauwe kiekendief. Op de kavel van 50 hectare heeft de stichting stroken ingezaaid, waar afwisselend meerjarige en eenjarige gewassen worden geteeld op een gangbare wijze.

De leden van de ANV voeren de werkzaamheden uit en bepalen met elkaar hoe de oogst verkocht wordt. De inrichting vind plaats binnen de kaders die Flevolandschap aanreikt. De werkgroep grauwe kiekendief heeft het teeltplan uitgewerkt en is gekomen tot een variatie van luzerne/klaver, natuurbraak, koolzaad en zomertarwe. Daarnaast is er op het referentieperceel een traditioneel landbouwgewas gezaaid. Deze strook zal gebruikt worden om verschillen in de biodiversiteit in de bodem in de tijd, te kunnen waarnemen: het meten van het effect van de natuurlijke inrichting. Hiertoe zal het Louis Bolk instituut monitoring uitvoeren op de kavel en de referentiestrook, naast de werkgroep grauwe kiekendief die de voortgang van de akkervogelstand zal beoordelen.

Het is uniek in Flevoland, dat een terreinbeherende organisatie en een ANV elkaar op deze wijze weten te vinden. De harde grens tussen natuur en akkerland kan op deze wijze verdwijnen. Juist in de overgangszones zal een nieuwe type biodiversiteit gestimuleerd worden. De inrichting van deze kernkavel, zal een sterk positieve impuls hebben op het ecologisch functioneren van de akkerranden en het akkerland in de omgeving van deze kavel. Agrariërs en ecologen kunnen op deze wijze leren en experimenteren met nieuw natuur, vanuit de gedachte van pioniernatuur. Met extensieve landbouwmethoden zal niet het hoogste agrarisch rendement ontstaan, gewassen kunnen wel gewoon geoogst worden of gevoerd worden aan vee.

Door de samenwerking tussen FLS en de stichting Natuurbedrijf, zal er sprake zijn van natuurontwikkeling met draagvlak: natuurontwikkeling met een (beperkt) economische basis maar met een sterke ecologische kwaliteit. Efficiënt en effectief dus! ANV Akkerwaard roept haar leden en andere agrariërs op om dit systeem verder uit te rollen in Flevoland. Er zijn meer terreinen van terreinbeheerders of overheden waar dit concept mogelijk is. Vanuit een win –win situatie kunnen we bestendige nieuwe natuur creëren in Flevoland. Heeft u ideeën? Meld het bij ons!

Op de plattegrond (kaart vogelakker) kunt u zien hoe de vogelakker is ingericht.

Contact

Voor contact verwijzen we naar de bestuursleden van ANV Akkerwaard Flevoland en www.stichtingnatuurbedrijfakkerwaard.nl.

kvk 63304767