Overige activiteiten

1- Nieuwe Natuur

Begin 2014 heeft de ANV Akkerwaard een projectvoorstel ingediend in het kader van Nieuwe Natuur Flevoland, een plan van de provincie Flevoland om de verworven gronden van het afgeblazen Oostvaarderswold, een nieuwe natuurlijke inrichting te geven. Voor dit ‘’bottom up’’ proces, zijn diverse organisaties en personen uitgedaagd om nieuwe natuur te ontwerpen en dat inhoudelijk te verwoorden in een projectvoorstel. ANV Akkerwaard heeft hiertoe het projectvoorstel “Pioniernatuur Flevoland’’ ingediend, samen met de kennisinstellingen Louis Bolk en de Werkgroep grauwe kiekendief. Pioniernatuur gaat er over dat we vanuit het historisch perspectief vaststellen dat er in de ontginningsperiode een rijke akkervogelstand is geweest in Zuidelijk Flevoland. Door de herintroductie van pioniergewassen cq extensieve landbouw zoals teelt van granen, koolzaad, luzerne en klaver, willen wij de ecologische kwaliteit en de biodiversiteit een impuls geven. Door het inrichten van kernkavels met deze gewassen, zal er een netwerk van agrarische natuur ontstaan waarin agrariërs een centrale rol kunnen spelen. Ecologie en economie hoeven elkaar niet uit te sluiten. Dit alles kan op kavels waar de agrarische bestemming gewoon blijft bestaan. Uiteindelijk heeft het indienen van het voorstel er toe geleid, dat het project door Provinciale Staten als kansrijk is aangemerkt en dat het voorstel dus verder dient te worden uitgewerkt. Wij hopen in 2015 meer duidelijkheid te krijgen over de invulling hiervan.

2- Natuurbedrijf Akkerwaard

In mei 2015 heeft de ANV Akkerwaard de stichting Natuurbedrijf Akkerwaard opgericht. Aanleiding is dat de ANV pachter is geworden op een kavel van het Flevolandschap gelegen op de hoek Wulpweg/Vogelweg nabij de ‘’Grote trap, ofwel het Adelaarstrace’’. Hierop is een vogelakker ingericht. Hierover leest u meer onder de het kopje ‘’natuurbedrijf’’. Agrariërs en natuurbeheerders reiken elkaar de hand: een weg naar een nieuwe toekomst!